Login

Translation

Original string Translation Translate
Quota Kvóta
Historique du compte Historie účtu
Taille maximale (en Mo) Maximální velikost (v MB)
Activer le script Sieve Zapnout Sieve skript
Date d'ouverture Datum vytvoření
Si le script Sieve est activé, il sera exécuté après les opérations ci-dessus (antispam, redirection, etc.). Pokud je Sieve skript zapnut, bude spuštěn po předchozích operacích (antispam, přesměrování, atd.)
Script Sieve Sieve skript
Retour Zpět
Ouvrir un nouveau compte Přidat účet
Modifier Upravit
Annuler Storno
Si vous voulez proposer le paiement par PayPal, entrez l'adresse de votre compte PayPal. Pokud chcete umožnit platbu přes PayPal vašim zákazníkům, zadejte adresu PayPal účtu.
Si vous cochez cette case, un email vous sera envoyé à chaque nouveau message de vos clients. Pokud zaškrtnete tuto volbu, dostanete email při každé nové zprávě od klientů.
Répertoire « HOME » Domovský adresář
Le compte SSH <b>%s</b> a été créé. SSH účet <b>%s</b> byl úspěšně vytvořen.
Le compte SSH <b>%s</b> a été supprimé. SSH účet <b>%s</b> byl úspěšně odstraněn.
Le compte est payé jusqu'à cette date. Si le champ est vide, le client n'a pas encore payé. Tento účet je zaplacen do tohoto data. Pokud je políčko prázdné, znamená to, že klient ještě neposlal platbu.
Activé Povoleno
Ouvert Vytvořeno
Supprimer Smazat
Noms de domaines Domény
Factures Faktury
Historique Historie
Ce répertoire est relatif à la racine de votre compte ; il doit commencer par « / ». Attention, l'utilisateur n'est pas cloisonné (« chroot ») dans ce répertoire-là, il peut se déplacer n'importe où. Tato cesta je relativní vzhledem k vašemu kořenovému adresáři. Má začínat "/". Upozornění: není-li uživatel chrootován v tomto adresáři, může se pohybovat kamkoliv.
Aucun compte Žádný účet
Temps CPU CPU čas
canal IRC IRC kanál
Date de lancement Čas spuštění
Prix Cena
VSZ VSZ
RSS RSS
Terminer Ukončit
Aucun processus Žádné procesy
Installer une application Nainstalovat aplikaci
Application Aplikace
Description Popisek
Installer Nainstalovat
URL URL
Remboursement au prorata Pro-rata náhrada
Achat de domaine Registrace domény
Transfert de domaine Transfer domény
(numéro de transaction : %s) (číslo transakce: %s)
(changement de pack pour %(account_name)s, passage d'un %(old_pack)s à un %(new_pack)s, remboursement de %(nb_months)d mois et %(nb_days)d jours) (změna tarifu pro %(account_name)s z %(old_pack)s na %(new_pack)s, vrácení paněz za dobu %(nb_months)d měsíců a %(nb_days)d dní)
Le compte WebDAV <b>%s</b> a été créée. WebDAV uživatel <b>%s</b> byl úspěšně vytvořen.
Le compte WebDAV <b>%s</b> a été mis à jour. WebDAV uživatel <b>%s</b> byl úspěšně aktualizován.
Le compte WebDAV <b>%s</b> a été supprimé. WebDAV uživatel <b>%s</b> byl úspěšně smazán.
Ajout de domaine Přidat doménu
Étape suivante Další krok
Notifier par email Upozornění emailem
Vos paramètres ont été mis à jour. Vaše parametry byly upgradovány.